Algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MoveBuddy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LeaseBuddy B.V., gevestigd te (4811 KC) Breda aan de Markendaalseweg 48 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72045744;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en/of de diensten van MoveBuddy;

Platform: het platform van MoveBuddy, te vinden op www.movebuddy.eu, waar Klanten samengevat leaseoffertes van verschillende leasemaatschappijen kunnen laten vergelijken en/of (een) offerte(s) voor een leaseauto van een bij MoveBuddy aangesloten leasemaatschappij kunnen aanvragen.

Aanbieding: een aanbod, voorstel en/of offerte van een leasemaatschappij voor een Klant tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: de leaseovereenkomst voor een voertuig (inclusief de eventuele financiering daarvan) die tot stand komt en wordt gesloten tussen de Klant en een leasemaatschappij door advies- en/of bemiddeling en/of tussenkomst van MoveBuddy.

Website: www.movebuddy.eu

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail bedoeld, tenzij uit de tekst anders blijkt.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van MoveBuddy, al dan niet via het Platform, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten.

2. Eventuele opdrachten worden geacht uitsluitend aan MoveBuddy te zijn gegeven en niet aan een bepaalde aan MoveBuddy verbonden persoon. Opdrachten worden uitgevoerd door of namens MoveBuddy. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

3. Niet alleen MoveBuddy maar ook iedere aan MoveBuddy verbonden of vroeger verbonden persoon, rechtspersoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3. De aard van de dienstverlening van MoveBuddy

1. Via MoveBuddy of het Platform kunnen Klanten leaseoffertes van verschillende leasemaatschappijen laten vergelijken en/of (een) offerte(s) voor een leaseauto van een bij MoveBuddy aangesloten leasemaatschappij aanvragen en ontvangen.

2. Vanaf het moment dat de Klant een verzoek bij MoveBuddy of het Platform heeft ingediend fungeert MoveBuddy alleen als tussenpersoon, waarbij de door de Klant opgegeven informatie wordt doorgestuurd naar een bij MoveBuddy aangesloten leasemaatschappij. MoveBuddy verstuurt de Klant vervolgens de van de leasemaatschappij verkregen Aanbieding.

3. De Aanbieding en/of informatie die MoveBuddy verstrekt is gebaseerd op gegevens die derden verschaffen aan MoveBuddy. Hoewel MoveBuddy veel zorg en aandacht besteedt aan haar dienstverlening en het Platform, zal MoveBuddy nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke fout dan ook in de opgegeven informatie (zoals in een Aanbieding of een Overeenkomst) of voor het ontbreken van informatie.

4. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven zijn alle Aanbiedingen vrijblijvend, onder de voorwaarde “zolang de voorraad stekt” en kunnen deze door MoveBuddy en/of de betreffende leasemaatschappij worden herroepen. Kennelijke fouten of verschrijvingen zijn niet bindend.

5. MoveBuddy is zelf nimmer partij bij een Overeenkomst, noch heeft zij enige volmacht om deze namens de Klant of namens de aangesloten leasemaatschappij te sluiten. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Klant en de leasemaatschappij door overeenstemming tussen de Klant en de leasemaatschappij en door ondertekening van de Overeenkomst door de Klant en de leasemaatschappij.

6. MoveBuddy garandeert nimmer dat door haar bemiddeling of tussenkomst enige Aanbieding en/of Overeenkomst tussen de Klant en een MoveBuddy tot stand komt.

7. De leasemaatschappij heeft het recht de kredietwaardigheid van de Klant na te gaan alvorens een Aanbieding te verstrekken of tot het sluiten van een Overeenkomst over te gaan. Ingeval de leasemaatschappij van oordeel is dat de Klant onvoldoende kredietwaardig is, dan zal MoveBuddy de Klant daarvan in kennis stellen en komt geen Aanbieding en/of Overeenkomst tot stand. MoveBuddy is in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk voor gemaakte kosten of schade van de Klant.

4. Aanlevering gegevens en informatie

1. De Klant dient alle op het Platform aangegeven gegevens en informatie te verstrekken, dan wel de anderszins door MoveBuddy of de bij MoveBuddy aangesloten leasemaatschappij verlangde gegevens en informatie aan MoveBuddy te verstrekken.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan MoveBuddy – al dan niet via het Platform – verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Klant is voorts gehouden MoveBuddy te informeren over feiten of omstandigheden die voor opvragen van een Aanbieding en voor het sluiten van een Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3. MoveBuddy heeft het recht om de uitvoering van haar diensten op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in lid 1 en/of 2 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van MoveBuddy.

5. Uitvoering van de dienstverlening

1. De diensten van MoveBuddy worden naar beste vermogen uitgevoerd door MoveBuddy, al dan niet via het Platform. Op MoveBuddy rust een inspanningsverplichting die in overeenstemming is met de aard van de dienstverlening van MoveBuddy. MoveBuddy staat nimmer in voor het bereiken van enig resultaat.

2. MoveBuddy bepaalt de wijze van uitvoering en welke personen de diensten uitvoeren. MoveBuddy heeft ook het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

3. Indien er termijnen zijn verstrekt door MoveBuddy, dan zijn die termijnen slechts indicatief. Een termijn is alleen een fatale termijn indien dat expliciet schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien MoveBuddy een advies verstrekt, dan is dat advies vrijblijvend. Genoemde prijzen en specificaties zijn slechts een indicatie. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor afwijkingen is MoveBuddy niet aansprakelijkheid.

5. Voor het aangaan van een Overeenkomst gaat de Klant akkoord met de relevante voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij, zoals weergegeven in de Aanbieding en/of de Overeenkomst.

6. De Klanten dienen zelf na te gaan wat de eventuele fiscale gevolgen zijn van het aangaan van een Overeenkomst en/of het rijden van een leaseauto. MoveBuddy is in geen geval aansprakelijk voor fiscale gevolgen.

7. MoveBuddy treedt niet op als verkoper. MoveBuddy is nimmer verantwoordelijk voor de Aanbieding, de Overeenkomst, noch voor het gebruik, de kwaliteit of de geschiktheid van een door de Klant uitgekozen leaseauto. MoveBuddy geeft geen garanties en de Klant is ermee bekend dat de leasemaatschappij met wie de Klant een Overeenkomst sluit als enige verantwoordelijk is voor de Overeenkomst en/of de uitvoering van de Overeenkomst. Klachten of aanspraken in dat verband moeten worden behandeld door de betreffende leasemaatschappij of een door deze aangewezen derde.

6. Vergoeding MoveBuddy

1. Tenzij anders is aangegeven betaalt de Klant geen vergoeding aan MoveBuddy. MoveBuddy ontvangt een provisie of een vaste vergoeding van een aanbieder, zoals een leasemaatschappij, als de Klant door bemiddeling of tussenkomst van MoveBuddy een leasecontract met de betreffende aanbieder sluit.

7. Prijzen, betaling

1. Alle opgegeven of verstrekte prijzen, waaronder bijvoorbeeld die op het Platform, in correspondentie, in een Aanbieding of Overeenkomst, zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De Klant en de leasemaatschappij zijn zelf verantwoordelijk voor betaling of het incasseren van de tussen hen overeengekomen prijzen en/of vergoedingen. MoveBuddy is nimmer aan te spreken op enige betalingsverplichting van de Klant.

8. Annulering door de Klant

1.  Indien de Klant een Aanbieding heeft geaccepteerd en/of een Overeenkomst is aangegaan, dan kan het zo zijn dat de betreffende leasemaatschappij kosten rekent of aanspraak maakt op een vergoeding ingeval de Klant de acceptatie van de Aanbieding alsnog intrekt of anderszins de Overeenkomst annuleert. De voorwaarden en de eventuele mogelijkheden tot annulering kunnen per leasemaatschappij verschillen en staan beschreven in de Aanbieding en/of de Overeenkomst van de betreffende leasemaatschappij.

2. Indien een Klant een Aanbieding en/of Overeenkomst annuleert, dan is MoveBuddy nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de Klant en/of leasemaatschappij ontstane schade van welke aard dan ook.

9. Intellectueel eigendom

1. De dienstverlening trekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

2. De Klant en bij de dienstverlening betrokken derden erkennen dat het Platform, de content en informatie en het materiaal op het Platform, alsmede de door LeaseBuddy ontwikkelde concepten, presentaties of documentatie die worden gebruikt of ingezet door MoveBuddy bij de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, tot het intellectuele eigendom van MoveBuddy behoren en eigendom blijven van MoveBuddy.

10. Aansprakelijkheid

1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MoveBuddy voor schade van de Klant en/of bij de uitvoering van de dienstverlening betrokken derden, uit welke hoofde dan ook, uitgesloten.

2. Voorzover MoveBuddy toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade en/of kosten van de Klant en/of bij de uitvoering van de dienstverlening betrokken derden, dan geldt dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van MoveBuddy, uit welke hoofde dan ook, beperkt is tot het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van MoveBuddy, vermeerderd met het eigen risico. Voorzover de verzekering niet uitkeert, ongeacht de reden daarvoor, en MoveBuddy toch aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid van MoveBuddy beperkt tot vergoeding van directe schade, met een maximum van EUR 5.000,-.

3. MoveBuddy is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

4. Elke eventuele aansprakelijkheid van MoveBuddy vervalt in ieder geval door verloop van één jaar na de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De Klant vrijwaart MoveBuddy tegen alle aanspraken van derden – en de daaruit voortvloeiende kosten – die samenhangen met of voortvloeien uit diensten voor de Klant en de door de Klant verstrekte informatie.

11. Geheimhouding

1. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseBuddy is het de Klant niet toegestaan de inhoud van door MoveBuddy verstrekte Aanbiedingen, kortingen of prijzen openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Privacy en persoonsgegevens

1. MoveBuddy voldoet bij het verwerken en delen van de door de Klant verstrekte persoonsgegevens aan de op haar rustende verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Informatie over de verwerking en het delen van persoonsgegevens door MoveBuddy is te lezen in de privacyverklaring van MoveBuddy, die op de Website is gepubliceerd.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle diensten van MoveBuddy en met haar tot stand gekomen rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen MoveBuddy en de Klant, uit welke hoofde dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

14. Overig en wijzigingen

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. MoveBuddy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden wordt op de Website gepubliceerd.

Rob van Pelt

Fleet Buddy

De tekst van Rob volgt zo snel mogelijk! Zo kun jij snel meer te weten komen achter deze nieuwe Buddy!

Leroy Eland

Data Buddy

De tekst van Leroy volgt zo snel mogelijk! Zo kun jij snel meer te weten komen achter deze nieuwe Buddy!

Stijn van Rijthoven

Sales Buddy

Meet Stijn jr., onze dynamische duizendpoot die als een vis in het water is als het gaat om het ondersteunen van collega’s. Zijn scherp oog voor detail en ondernemerszin zorgt ervoor dat iedereen op zijn tenen moet blijven! In het weekend kun je Stijn vinden op het voetbalveld, waar hij net zo enthousiast de bal aanpakt als zijn werk. Gestart als stagiaire maar inmiddels een goede kracht en aanvulling van het team!

Syp Linkels

Stage Buddy

Een leergierige, humoristische Brabander die graag een biertje lust, dat is Syp! Voor zijn studie Automotive Management studeert hij af bij MoveBuddy. Met een liefde voor F1 is het een echte autoliefhebber en helpt hij je dan ook graag verder met jouw mobiliteitsvraag. Hij komt weliswaar uit Tilburg, maar bij een Bredaas bedrijf aan de slag stond altijd al eens op zijn bucket list. Deze goed afgestelde motor is altijd klaar om te presteren!

Wendelien van de Sande

Fleet Buddy

Houdt van een gezellige babbel, wandelen met haar viervoeter Bobby en heeft kennis van zaken. Dit is Wendelien! Deze kersverse moeder houdt daarnaast van shoppen en kan bijna ieder Nederlandstalig nummer meezingen!

Bart van de Ven

Boss Buddy

Als we het hebben over een echte Brabantse levensgenieter, dan gaat het over Bart! Deze enorm harde werker, maakt er elke dag weer een feestje van. Naast het feit dat dit de meest gezellige baas is die je je kunt wensen, heeft hij een enorme passie om klanten blij te maken, dit brengt hij elke dag weer vol enthousiasme over op zijn team!