Privacyverklaring van MoveBuddy

Als jij MoveBuddy inschakelt omdat je gebruik wilt maken van de diensten van MoveBuddy, dan heeft MoveBuddy bepaalde gegevens van je nodig om die diensten te kunnen leveren. MoveBuddy respecteert je privacy en je persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon; gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. In deze privacyverklaring lees je hoe MoveBuddy omgaat met je persoonsgegevens en waarom we die nodig hebben.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

LeaseBuddy B.V. (“MoveBuddy”), geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72045744 en gevestigd aan Markendaalseweg 48, 4811 KC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MoveBuddy verwerkt van personen die contact met ons hebben of hebben gehad, zoals bezoekers, prospects, klanten en zakelijke contactpersonen. Deze verklaring geldt ook voor alle aan MoveBuddy gerelateerde domeinen, zoals bijvoorbeeld specifieke actiepagina’s.

Van wie verwerken we persoonsgegevens en hoe verkrijgen we deze gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van personen die direct of indirect contact met ons hebben of hebben gehad, zoals bezoekers, prospects, klanten en zakelijke contactpersonen. MoveBuddy ontvangt deze persoonsgegevens van jou, wanneer je gebruik maakt of wilt maken van onze diensten, wanneer je onze website bezoekt en daar bepaalde gegevens invult of wanneer je op andere wijze contact met ons hebt gekregen. Daarnaast kunnen we je gegevens ook van andere partijen ontvangen, zoals van onze partners of van andere zakelijke contactpersonen. Dit kan alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken, omdat jij gebruik wil maken van onze diensten of interesse hebt in het ontvangen van een aanbod of informatie van ons.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je gebruik maakt van de diensten van MoveBuddy, dan hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Hiervoor verwerkt en verzamelt MoveBuddy de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsgegevens die tevens persoonsgegevens bevatten:
– kopie uittreksel kamer van koophandel met gegevens van de bestuurders, inclusief kopie paspoort van deze bestuurders;
– kopie uittreksel kamer van koophandel eenmanszaak of vennootschap onder firma, de gegevens van de natuurlijke personen die daarop vermeld staan en de meest recente aangifte inkomstenbelasting van deze natuurlijke personen;
– contactgegevens van de contactpersoon, namelijk de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Berijdergegevens:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens?

De genoemde persoonsgegevens hebben we nodig om onze diensten aan je te kunnen leveren, offertes van leasemaatschappijen te kunnen vergelijken en te kunnen verkrijgen voor leaseauto’s, je deze offertes te kunnen toesturen, je een actieaanbod te kunnen doen en/of om te kunnen bemiddelen bij het sluiten van een leaseovereenkomst. Wij gebruiken de gegevens ook om met je te communiceren over de dienstverlening en de voortgang. Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is nodig:
- Voor het verlenen van onze diensten, om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren.
– Voor het geven van advies over en om te kunnen bemiddelen bij het sluiten van een leaseovereenkomst met een leasemaatschappij.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om je een e-mail te kunnen sturen met een specifiek aanbod.

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Wanneer jij via MoveBuddy offertes voor leaseauto’s wilt ontvangen of offertes wilt vergelijken, dan krijgen leasemaatschappijen aan wie wordt gevraagd een offerte uit te brengen jouw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens heeft een leasemaatschappij nodig om een offerte te kunnen verstrekken en om de overeenkomst die jij met de leasemaatschappij wenst of bent aangegaan te kunnen uitvoeren.

Wanneer een overeenkomst met een leasemaatschappij wordt aangegaan, zullen ook je naam en contactgegevens aan een autodealer worden verstrekt, zodat die in staat is om een auto gereed te maken en een afspraak met je gemaakt kan worden om de auto op te halen.

MoveBuddy kan ook andere externe partijen inschakelen om te helpen bij de uitvoering van haar dienstverlening. We delen dan alleen de persoonsgegevens die nodig zijn zodat de externe dienstverlener de aan hem of haar gegeven opdracht kan uitvoeren. MoveBuddy verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze buiten de genoemde derden uitsluitend aan andere derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MoveBuddy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Door ons ingeschakelde derde partijen, die echter ook zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Tenslotte kunnen wij je persoonsgegevens verstrekken aan een toezichthouder, een andere met openbaar gezag beklede instantie, de overheid of de Belastingdienst, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Je persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens in beginsel niet aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht het toch voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die we van je verzamelen, worden of moeten worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, omdat dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst met jou, dan zorgen we dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

MoveBuddy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. We bewaren je gegevens (inclusief de genoemde berijdergegevens) zolang je actief klant en berijder bij of via ons bent. Dit is het geval indien het bedrijf een klant van MoveBuddy is en (een) leaseauto(s) heeft rijden die door tussenkomst van LeaseBuddy is (zijn) afgesloten. Zodoende kan bij het vervangen van een leaseauto of het sluiten van een nieuw leasecontract eenvoudig en snel geschakeld worden en daarmee ontzorgen wij onze klanten. Vanaf het moment dat je niet langer actief klant bij ons bent worden de gegevens na maximaal drie maanden verwijderd, tenzij het gegevens betreft die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren, zoals bijvoorbeeld de gegevens die we op grond van de belastingwetgeving minimaal gedurende 7 jaar moeten bewaren.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

MoveBuddy neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@movebuddy.eu

Welke rechten heb je als betrokkene?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door MoveBuddy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben verwerkt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@movebuddy.eu. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. MoveBuddy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

MoveBuddy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MoveBuddy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden verder cookies geplaatst door Google Analytics. Dit betreft een analytische cookie die websitebezoek meet. De hierdoor verkregen gegevens zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. MoveBuddy heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google en Google Analytics kan je vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen.

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met MoveBuddy. Onze contactgegevens zijn:

MoveBuddy
Markendaalseweg 48
4811 KC Breda

085 – 06 55 365
https://www.movebuddy.eu/
info@movebuddy.eu

Wijzigingen

MoveBuddy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment en om welke reden dan ook aan te passen. MoveBuddy adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2023.

Rob van Pelt

Fleet Buddy

De tekst van Rob volgt zo snel mogelijk! Zo kun jij snel meer te weten komen achter deze nieuwe Buddy!

Leroy Eland

Data Buddy

De tekst van Leroy volgt zo snel mogelijk! Zo kun jij snel meer te weten komen achter deze nieuwe Buddy!

Stijn van Rijthoven

Sales Buddy

Meet Stijn jr., onze dynamische duizendpoot die als een vis in het water is als het gaat om het ondersteunen van collega’s. Zijn scherp oog voor detail en ondernemerszin zorgt ervoor dat iedereen op zijn tenen moet blijven! In het weekend kun je Stijn vinden op het voetbalveld, waar hij net zo enthousiast de bal aanpakt als zijn werk. Gestart als stagiaire maar inmiddels een goede kracht en aanvulling van het team!

Syp Linkels

Stage Buddy

Een leergierige, humoristische Brabander die graag een biertje lust, dat is Syp! Voor zijn studie Automotive Management studeert hij af bij MoveBuddy. Met een liefde voor F1 is het een echte autoliefhebber en helpt hij je dan ook graag verder met jouw mobiliteitsvraag. Hij komt weliswaar uit Tilburg, maar bij een Bredaas bedrijf aan de slag stond altijd al eens op zijn bucket list. Deze goed afgestelde motor is altijd klaar om te presteren!

Wendelien van de Sande

Fleet Buddy

Houdt van een gezellige babbel, wandelen met haar viervoeter Bobby en heeft kennis van zaken. Dit is Wendelien! Deze kersverse moeder houdt daarnaast van shoppen en kan bijna ieder Nederlandstalig nummer meezingen!

Bart van de Ven

Boss Buddy

Als we het hebben over een echte Brabantse levensgenieter, dan gaat het over Bart! Deze enorm harde werker, maakt er elke dag weer een feestje van. Naast het feit dat dit de meest gezellige baas is die je je kunt wensen, heeft hij een enorme passie om klanten blij te maken, dit brengt hij elke dag weer vol enthousiasme over op zijn team!